Statut

STATUT WĄBRZESKIEGO DOMU KULTURY

/tekst jednolity/

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Wąbrzeski Dom Kultury jest instytucją kultury  działającą na podstawie:

1)  uchwały Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie o powołaniu Wąbrzeskiego Domu Kultury oraz wpisu do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Miejską w Wąbrzeźnie;

2)  ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. nr 12/2001, poz.123);

3)  niniejszego Statutu.

 

§2.

1. Wąbrzeski Dom Kultury  jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną.

2. Siedzibą Wąbrzeskiego Domu Kultury jest miasto Wąbrzeźno.

3. Wąbrzeski Dom Kultury prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Rozdział II
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

§ 3.

1. Celem ogólnym działalności Wąbrzeskiego Domu Kultury jest tworzenie upowszechnianie i ochrona kultury w mieście Wąbrzeźno.

2. Cel, o którym mowa w ust. 1 realizowany jest przede wszystkim poprzez:

1) kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze i tworzenia warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego
oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką;

2) rozpoznawanie, rozbudzanie oraz zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych mieszkańców Wąbrzeźna, wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych.

3. Zakres działalności Wąbrzeskiego Domu Kultury obejmuje w szczególności:

1) edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę;

2) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych;

3) tworzenie warunków do rozwoju oraz wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego poprzez prowadzenie zespołów artystycznych, organizowanie stacjonarnych i wyjazdowych warsztatów, organizowanie kół zainteresowań i klubów hobbystów;

4) tworzenie warunków dla podtrzymywania tradycji folklorystycznych, w tym rękodzieła ludowego i artystycznego;

5) współpracę, w tym również międzynarodową, z placówkami oświatowymi, instytucjami i stowarzyszeniami kulturalnymi oraz organizacjami pozarządowymi w dziedzinie kultury i sztuki;

6) rozwijanie kultury artystycznej i filmowej przez upowszechnianie sztuki profesjonalnej, a także dzieł krajowej i światowej kinematografii;

7) organizowanie wystaw, konkursów, koncertów, imprez plenerowych, przeglądów, festiwali oraz innych cyklicznych imprez artystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji kultury lokalnej;

8) prowadzenie działalności oświatowej oraz organizowanie wszelkiego rodzaju kursów specjalistycznych i szkoleń;

9) prowadzenie różnorodnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży;

10) prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej;

11) prowadzenie działalności turystyczno – rekreacyjnej (w tym Miejskiego Punktu Informacji);

12) prowadzenie portalu miejskiego;

13) prowadzenie współpracy zagranicznej;

14) prowadzenie muzeum.

4. Zakres działania Wąbrzeskiego Domu Kultury obejmuje również:

1) wynajem sal i pomieszczeń na cele biurowe i inne;

2) organizowanie imprez zleconych (okolicznościowych, rodzinnych, bali, itp.);

3) świadczenie usług gastronomicznych;

4) prowadzenie ogródka letniego;

5) świadczenie usług fonicznych i audiowizualnych;

6) prowadzenie sprzedaży komisowej, antykwarycznej dzieł sztuki i artykułów użytku kulturalnego;

7) prowadzenie działalności poligraficznej i wydawniczej;

8) prowadzenie i wspieranie integracji kulturalnej i społecznej osób niepełnosprawnych;

9) otaczanie szczególną troską twórców niepełnosprawnych.

5. W celu maksymalnego wykorzystania obiektów i sprzętu, Wąbrzeski Dom Kultury może prowadzić działalność gospodarczą pod warunkiem, że nie powoduje to ograniczenia działalności statutowej.

§ 4.

 

Wąbrzeski Dom Kultury współpracuje ze społecznym ruchem kulturalnym poprzez:

1)  udostępnianie swoich pomieszczeń animatorom i uczestnikom tego ruchu;

2)  niezbędną pomoc merytoryczną i organizacyjną w realizacji działalności kulturalnej ruchu.

 

 

Rozdział III
ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I DORADCZE

§ 5.

1. Działalnością Wąbrzeskiego Domu Kultury kieruje Dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz, odpowiada za prawidłową realizację nałożonych na niego zadań, dobór pracowników oraz powierzone składniki majątkowe.

2. Dyrektor jest upoważniony do zawierania oraz podpisywania umów związanych z bieżącą działalnością placówki.

 §6.

Szczegółową organizację wewnętrzną Wąbrzeskiego Domu Kultury oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych ustala Dyrektor w Regulaminie Organizacyjnym.

 

 § 7.

1. Organem doradczym Wąbrzeskiego Domu Kultury jest Rada Programowa, powoływana przez Dyrektora.

2. W skład Rady Programowej wchodzą:

   1) dyrektorzy szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu miasta Wąbrzeźna lub osoby przez nich upoważnione;

   2) przedstawiciele miejskich placówek kulturalnych;

  3) osoby powołane przez Burmistrza Miasta Wąbrzeźno spośród działaczy społecznego ruchu kulturalnego działającego na terenie miasta.

3. Rada Programowa  działa wg przyjętego  przez siebie regulaminu.

Rozdział IV
GOSPODARKA FINANSOWA

§8.

1. Podstawą gospodarki finansowej Wąbrzeskiego Domu Kultury jest plan działalności zatwierdzony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji przyznanej przez organizatora.

2. Przychodami Wąbrzeskiego Domu Kultury są:

1)  dotacja przyznana przez organizatora;

2)  wpływy uzyskane z prowadzonej działalności;

3)  przychody ze sprzedaży składników majątku ruchomego z wyjątkiem dóbr kultury;

4)  przychody z najmu i dzierżawy składników majątku;

5) inne dotacje budżetowe;

6) środki otrzymywane od osób prawnych i fizycznych;

7) środki z innych źródeł.

3. Wąbrzeski Dom Kultury pokrywa koszty działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów, wymienionych w ust. 2.

4. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych.

§ 9.

1. Wąbrzeski Dom Kultury prowadzi rachunkowość i sporządza sprawozdania finansowe ze swojej działalności zgodnie z ogólnymi zasadami wynikającymi z ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15.02.1992 r.

2. Sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza.

Rozdział V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10.

1. Uzasadnione propozycje zmian statutu przedstawia Burmistrzowi dyrektor Wąbrzeskiego Domu Kultury.

2. Zmian w statucie dokonuje Rada Miejska.

§ 11.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

A- A+