Kodeks etyczny

Preambuła

Kodeks etyczny pracowników Wąbrzeskiego Domu Kultury, zwany dalej Kodeksem, nie jest jedynie zbiorem nakazów i zakazów, których należy przestrzegać w trakcie wykonywania obowiązków służbowych , stanowi on zbiór wartości i zasad, którymi kierują się pracownicy WDK zarówno w miejscu pracy jak i poza nim w relacjach z przełożonymi, współpracownikami oraz uczestnikami życia kulturalnego w WDK.

Celem wprowadzenia Kodeksu jest uzyskanie wysokiego poziomu jakości pracy, świadczonej przez pracowników WDK w oparciu o jej społeczno użyteczny charakter oraz zwiększenie uczestnictwa w procesie partycypacji w kulturze mieszkańców Gminy Miejskiej Wąbrzeźno oraz zaufania dla działalności WDK jako instytucji kultury. 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Pracownik WDK  traktuje swoja pracę jako misje, a za cel nadrzędny stawia animacje życia kulturalnego gminy, regionu oraz edukacje kulturalną i zwiększanie uczestnictwa w kulturze zarówno mieszkańców gminy jak i osób przyjezdnych.

2. Pracownik dba zarówno o wizerunek swój, jak i całej jednostki. Swoim działaniem nie naraża WDK  na straty finansowe i zniszczenie powierzonego majątku.

3. Kodeks wspiera działania pracowników WDK oparte na zasadach praworządności, której wyznacznikiem są działania podejmowane na podstawie przepisów prawa i w granicach prawem określonych.

WARTOŚCI I ZASADY SZCZEGÓLNE

1. UPRZEJMOŚĆ I KULTURA – Pracownika WDK cechuje wysoka kultura osobista, estetyczny wygląd, życzliwość i otwartość na drugiego człowieka a także umiejętność nawiązywania kontaktu i dialogu w sposób nie budzący niezadowolenia i agresji zgodnie z zasadą poszanowania godności każdego człowieka i jego prawa do samostanowienia.

2. OBIEKTYWIZM – Pracownik WDK podejmuje decyzje w sposób bezstronny i zgodnie z obowiązującą zasadą równości wobec prawa. W swoich działaniach pracownik WDK nie dyskryminuje osób ze względu na ich przekonania polityczne czy  religijne.

3. KOMPETENCJA – Pracownik WDK wykazuje dbałość o podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych i poszerzanie wiedzy. W kontakcie z uczestnikami życia kulturalnego i zewnętrznymi współpracownikami udziela fachowych porad i informacji w sposób zrozumiały i jasny dla odbiorcy, służy swoją pomocą i wiedzą w sprawach wynikających z zakresu obowiązków, stanowiąc w ten sposób wizytówkę instytucji kultury. Pracownik załatwia sprawy służbowe bezzwłocznie, dochowując ustawowych terminów.

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ – Pracownik WDK nie uchyla się od przyjęcia odpowiedzialności za swoje słowa, decyzje i działania, poddaje się wszelkim formom kontroli wewnętrznej  i zewnętrznej zgodnie z obowiązującym prawem oraz procedurami wewnętrznymi WDK.

5. UCZCIWOŚĆ – Pracownik ujawnia wszelkie sytuacje w których jego interes prywatny koliduje z interesem publicznym, nie podejmuje żadnych działań w WDK i poza nim które mogłyby rodzić podejrzenie osiągnięcia korzyści osobistej lub materialnej, bądź używania swoich wpływów w prywatnym interesie.

6. JAWNOŚĆ – Pracownicy podejmują swoje działania w sposób jawny, są gotowi uzasadnić swoje decyzje i działania. Poufność obowiązuje w zakresie określonym w przepisach prawa.

7. WSPÓŁDZIAŁANIE – Pracownika WDK cechuje umiejętność pracy zespołowej, wykazywanie inicjatywy w rozwiązywaniu problemów i w realizacji przedsięwzięć. Pracownik chętnie dzieli się doświadczeniem zawodowym ze współpracownikami oraz wykazuje lojalność wobec nich. Zgodnie z regułą spolegliwości na pracowniku WDK  można zawsze polegać, nie zawiedzie on zaufania zarówno współpracownika, przełożonego jak i osób z zewnątrz. Sprawy sporne dotyczące pracownika WDK  rozstrzyga się bez udziału osób trzecich.

8. SUMIENNOŚĆ – Pracownik WDK starannie i rzetelnie wykonuje obowiązki służbowe, wykazuje zaangażowanie w sprawy upowszechniania kultury, dążyć do osiągnięcia najlepszych rezultatów wykonywanej pracy.

9. AKCEPTACJA KONTROLI ZARZĄDCZEJ:

–  Pracownik rozumie cele kontroli zarządczej i akceptuje je,

– Pracownik bierze udział we współtworzeniu kontroli zarządczej, przekazując swoim przełożonym uwagi i propozycje dotyczące jej funkcjonowania,

– Pracownik rozumie, że wszystkie podejmowane działania mają służyć właściwej realizacji celów jednostki.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przestrzeganie postanowień Kodeksu stanowi podstawowy obowiązek pracownika WDK.

2. Niniejszy Kodeks, opracowany przez dyrekcję WDK, został przyjęty do stosowania w dniu 05.12.2011 r.

3. Pracownicy nowo zatrudniani są zobowiązani do zapoznania się z postanowieniami Kodeksu oraz do jego przestrzegania.

4. Kodeks, w dniu jego podpisania przez wszystkich pracowników WDK , zostanie podany  do publicznej wiadomości w celu poinformowania mieszkańców gminy o standardach zachowania  i wykonywania obowiązków służbowych, jakich mogą oczekiwać od pracowników WDK.  Treść Kodeksu zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.wdkwabrzezno.pl.

5. Zmiana postanowień Kodeksu jest możliwa na wniosek grupy co najmniej 5 pracowników WDK. Decyzja o zmianie zapada w drodze głosowania większością zwykłą w obecności co najmniej 2/3 stanu zatrudnionych pracowników.

6. W przypadku stwierdzenia naruszeń postanowień Kodeksu pracodawca podejmuje odpowiednie działania, wynikające z przepisów prawa pracy.

A- A+