Walczymy o środki unijne….tym razem PROW

Wąbrzeski Dom Kultury wielokrotnie pozyskiwał środki zewnętrzne na realizację różnego typu inwestycji oraz inicjatyw kulturalnych.W minionych miesiącach złożyliśmy dwa wnioski o udzielenie wsparcia w ramach  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW na lata 2014-2020.

Jeden dotyczy prac remontowych dostosowujących obiekt WDK do potrzeb lokalnej społeczności, drugi koncentruje się na stworzeniu ogólnodostępnej bazy turystyczno – rekreacyjnej na terenie Podzamcza i parku wokół WDK. Realizacja obu przedsięwzięć – w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosków przez Urząd Marszałkowski w Toruniu  – zaplanowana jest na rok 2019. W ramach projektu inwestycyjnego przewidziane są następujące przedsięwzięcia: 

– remont schodów przy scenie na sali widowiskowej (dostosowanie wejścia na scenę dla osób niepełnosprawnych) wraz z zakupem schodołazu;                                                                                                                        

– kompleksowy remont toalet na parterze obiektu;

-wymiana  drzwi w II części holu głównego WDK;

– demontaż i montaż podłogi drewnianej w sali kolumnowej wraz z podestem scenicznym oraz odświeżenie (cyklinowanie i olejowanie) parkietu sali bankietowej. Ogólna wartość całej inwestycji to kwota ponad 240.000,00 złotych. Realizacja zaplanowanych prac remontowych pozwoli na poprawę stanu technicznego  domu kultury, który obecnie nie pozwala na pełną realizację zadań statutowych WDK. Drugi złożony przez WDK wniosek dotyczy stworzenia atrakcyjnej, kompleksowej, bezpiecznej oraz ogólnodostępnej bazy rekreacyjno – turystycznej, przeznaczonej dla mieszkańców miasta oraz osób przybywających tu czasowo. Rozbudowa miejskiej infrastruktury pozwoli na podejmowanie nowych inicjatyw aktywizujących lokalną społeczność, a w szczególności osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie dwóch obszarów: Podzamcza oraz parku otaczającego siedzibę WDK. Doposażenie tych dwóch działek obejmować będzie między innymi zakup i montaż  defibrylatorów AED, montaż tablic informacyjnych o tematyce historyczno- turystycznej,  zakup wyposażenia ratowniczego oraz medycznego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania miejsca wyznaczonego do kąpieli nad Jeziorem Zamkowym,zakup łódki ratowniczej z kompletem wioseł, wykonanie drewnianych przebieralni plażowych, montaż samoobsługowych stacji naprawy rowerów, wykonanie  profesjonalnych stanowisk do grillowania oraz wykonanie  zadaszonego kąciku rekreacyjnego dla rodzin z dziećmi. Całkowita wartość projektu to kwota około 72.000,00 złotych.

A- A+