Oświadczenia dla uczestników konkursów

Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego dziecka biorącego udział w konkursach org. przez WDK.

Oświadczenie