Ogłoszenie przetarg

Ogłaszam pierwszy nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę przyczepy gastronomicznej, zlokalizowanej na terenie Podzamcza (plaża) wraz z częścią działki ewidencyjnej nr 276/4 o powierzchni 57,6 m ² położonej w obrębie 2 miasta Wąbrzeźna nad jeziorem Zamkowym, zapisanej w księdze wieczystej KW nr TO1W/00000491/0, zaznaczonej na mapie stanowiącej Załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Szczegółowy opis przedmiotu dzierżawy zawiera Załącznik nr 2 do ogłoszenia.
Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 2.500,00 netto
(słownie: dwa tysiące pięćset złotych netto 00/100)
Wadium ustalono na kwotę 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100)
Postąpienie ustalono w kwocie nie niższej niż 25,00 zł
(słownie: dwadzieścia pięć złotych 00/100).
Czynsz dzierżawny płatny będzie w następujących terminach :
– za pierwszy miesiąc w terminie 14 dni od daty podpisania umowy,
– w następnym okresie bez wezwania do 10 każdego miesiąca za dany miesiąc.
Do kwoty czynszu dzierżawnego należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
Przetarg odbędzie się dnia 12 kwietnia 2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Wąbrzeskiego Domu
Kultury przy ulicy Wolności 47, 87-200 Wąbrzeźno – sala nr 9 (Galeria). Warunkiem
przystąpienia do przetargu na dzierżawę nieruchomości jest wpłacenie wadium na konto
Wąbrzeskiego Domu Kultury – Bank Spółdzielczy w Brodnicy nr konta
02 9484 1033 2319 1801 9283 0006 lub w kasie WDK w terminie najpóźniej do dnia
6 kwietnia 2023 r. włącznie. Z uzasadnionej przyczyny przetarg może być odwołany.
Wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, a z osobą, która przetarg wygra
zawarta zostanie umowa na okres 3 lat. Projekt umowy stanowi Załącznik nr 3 do ogłoszenia.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w takiej samej formie, nie
później niż przed upływem 3 dni od daty zamknięcia, unieważnienia, odwołania bądź
zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz dokument potwierdzający
tożsamość podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Zawarcie
umowy dzierżawy winno nastąpić w dniu określonym przez wydzierżawiającego. Data ta
zostanie wyznaczona najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu a o terminie
jej zawarcia zostanie dzierżawca poinformowany. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca
nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, wydzierżawiający może odstąpić od zawarcia umowy dzierżawy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w sekretariacie Wąbrzeskiego
Domu Kultury, ul. Wolności 47, 87-200 Wąbrzeźno, pokój nr 16, tel. 56 688 17 27, e-mail:
sekretariat@wdkwabrzezno.pl Pełen tekst ogłoszenia został wywieszony na tablicy ogłoszeń
Wąbrzeskiego Domu Kultury oraz znajduje się na stronie internetowej BIP Wąbrzeskiego
Domu Kultury, pod adresem www.bip.wdkwabrzezno.pl (zakładka „Przetargi”)
Wąbrzeźno, dnia 08.03.2023 r.
Dyrektor WDK
Gizela Pijar

A- A+